Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9321Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 2)
2019-07-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:

2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9322Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 3)
2019-07-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:

3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9323Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 4)
2019-07-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:

4) sposób prezentacji ich stanu

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9324Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 5)
2019-07-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:

5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9325Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 6)
2019-07-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:

6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9326Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 1a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) elementy jakości dla klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9327Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 1b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) elementy jakości dla klasyfikacji:

 b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9328Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

2) definicje klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9329Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

2) definicje klasyfikacji:

b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9330Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2c)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

2) definicje klasyfikacji:

 c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9331Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 3)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9332Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9333Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9334Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4c)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9335Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4d)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób klasyfikacji:

 d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9336Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 5)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9337Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 6)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9338Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7a)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b, 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9339Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7b)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

 b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9340Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7c)
2021-05-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

  c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane