Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9341Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 426 ust.7)
2014-05-02

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców oraz sposób dokumentowania tego nadzoru

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9342Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 427 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9343Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 427 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i w areszcie dla cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9344Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 427 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających

w areszcie dla cudzoziemców oraz wartość dziennej normy wyżywienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9345Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 446 ust.3)
2023-10-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 444 ust. 1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w zakresie, w jakim są one niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, a także konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9346Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 452 ust.4)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o udostępnienie

danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9347Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 457 ust.1 pkt 1)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9348Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 457 ust.1 pkt 2)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 455 ust. 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9349Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 457 ust.1 pkt 3)
2014-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór protokołu, o którym mowa w art. 455 ust. 5 pkt 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9350Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 1)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunki techniczne tego dostępu

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9351Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 2)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych z tego rejestru

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9352Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 3)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9353Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 4)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, składanego w trybie art. 453 ust. 2

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9354Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 5)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzór oświadczenia podmiotu, o którym mowa w art. 453 ust. 3

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9355Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 461e pkt 1)
2023-04-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakim odpowiadają pomieszczenia przeznaczone dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wyposażenie tych pomieszczeń, uwzględniając konieczność zapewnienia poszanowania praw cudzoziemców przebywających w tych pomieszczeniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9356Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 461e pkt 2)
2023-04-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin pobytu w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa w tych pomieszczeniach oraz sprawnego ich funkcjonowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9357Dz.U. 2024 poz. 776
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 15 ust.14 pkt 1)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzoną ewidencję i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania w tej ewidencji i tym wykazie

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9358Dz.U. 2024 poz. 776
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 15 ust.14 pkt 2)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania na podstawie ust. 12 – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Otwarte - niezaległe
 
9359Dz.U. 2024 poz. 776
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 2)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9360Dz.U. 2024 poz. 776
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 52 ust.3 pkt 3)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane