Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9361Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 37m pkt 1)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany:

1) zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej w zakresie ustaleń, o których mowa w art. 37g ust. 2, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia czytelności i jednolitego rozumienia stosowanych pojęć

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
9362Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 67 ust.3)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenia i nazewnictwo, mając w szczególności na uwadze wymagania, o których mowa w art. 54 i art. 61 ust. 1 pkt 1.

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
9363Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 64b ust.2)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641)

 

 

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
9364Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 67b)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
9365Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.2)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, określając skale, klasy przeznaczenia terenu, stosowane oznaczenia, nazewnictwo, standardy, sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych oraz sposób dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu miejscowego, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy oraz możliwość dokonania oceny prawidłowości prac planistycznych.

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
9366Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 2)
2026-10-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przy-

sługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii elektrycznej

wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem instalacji, o których mowa w art. 74

ust. 2 pkt 2 lit. a, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców,

którzy wygrają aukcję

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9367Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 3)
2026-10-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) referencyjny wolumen sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła ener-

gii złożonych z instalacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1–22, wyrażony w MWh w odniesieniu do 1 MW

mocy zainstalowanej elektrycznej, wytworzonej w ciągu roku dla danego typu instalacji

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9368Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 1)
2026-10-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”, wytworzoną w instalacjach, o których mowa w ust. 5 pkt 1–22

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9369Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 4)
2026-10-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony

środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła lub chłodu,

a także udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii

w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej

w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł

odnawialnych

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9370Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 5)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczej

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła lub chłodu, a także udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9371Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 3)
2026-10-01

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli warunków technicznych określonych w pkt 1

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony

środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła lub chłodu,

a także udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii

w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej

w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł

odnawialnych.

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9372Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 2)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła i chłodu oraz ciepła odpadowego w rozumieniu art. 3 pkt 20i ustawy – Prawo energetyczne objętych obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony

środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła lub chłodu,

a także udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii

w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej

w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł

odnawialnych

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9373Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 1)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki techniczne i szczegółowy zakres realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła lub chłodu, a także udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9374Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 3)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji, tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz sposób i wysokość wynagrodzenia członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu na instalatorów

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9375Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 6)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu oraz o zmianę danych certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9376Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 2)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2, dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9377Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 3)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przeliczania ilości wytworzonego ciepła lub chłodu na ilość energii wyrażoną w MWh

– biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz potrzebę ustalenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9378Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 61 pkt 2)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę, który wygrał aukcję, o której mowa w art. 72 ust. 1, albo aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1, lub uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 albo art. 70h ust. 5

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9379Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 4)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9380Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 5)
2026-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5)    warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe