Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9381Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 41d ust.11)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9382Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44c ust.6 pkt 1)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów

ustalenia pośredniego odbiorcy

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9383Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44c ust.6 pkt 2)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów

ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9384Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44d ust.10)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji,

o których mowa w ust. 1 i 3

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9385Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44f ust.17)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9386Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 1a)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków oraz wkład w prace Rady

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9387Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 1b)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu opinii w indywidualnej sprawie oraz opi-sów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku dochodowym, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania takiej opinii i opisów, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywil-nej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa budżetowa

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9388Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.4 pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9389Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.8b)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 3f, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9390Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.11)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór uproszczonego

sprawozdania, o którym mowa w ust. 9

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9391Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1)   deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a ust. 1 , art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9392Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9393Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9394Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9395Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45c ust.8)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu

przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż

określony w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9396Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45c ust.9)
2017-03-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9397Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45ca ust.10)
2017-03-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9398Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45d)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania

podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9399Dz.U. 2024 poz. 227
Ustawa z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 4 ust.1)
2024-03-07

W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. Do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
9400Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 10 ust.8)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 3 i 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane