Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9401Dz.U. 2024 poz. 597
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

(art. 30 ust.5)
2023-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu identyfikacyjnego DAO, kierując się koniecznością określenia niezbędnych informacji umożliwiających identyfikację inspektora, a także potrzebą określenia jednolitego wzoru tego dokumentu.

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9402Dz.U. 2024 poz. 597
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

(art. 37)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania

weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów, mając na uwadze:

1) zapewnienie skuteczności weryfikacji i prób efektywności;

2) (uchylony);

3) postanowienia Kodeksu ISPS.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9403Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 7 ust.1b)
2018-12-12

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9404Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 16a ust.9)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami.

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
9405Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9406Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9407Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) elektroniczny format przekazywania danych

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9408Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9409Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 4)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9410Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9411Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

2) elektroniczny format przekazywania informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9412Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

3) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6, informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9413Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 4 ust.1 pkt 1)
2016-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1)   tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9414Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 25 ust.7)
2022-02-02

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9415Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

a) rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9416Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9417Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9418Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9419Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9420Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane