Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9421Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 108 ust.3)
2025-08-15

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1, sposób i termin ich przekazywania, sposób postępowania z nimi oraz kategorie statków zwolnionych z ich przekazywania, kierując się koniecznością ujednolicenia zbieranych informacji przekazywanych do pojedynczego punktu kontaktowego, a także mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, z uwzględnieniem parametrów statków, przewożonych towarów lub osób oraz rejonu żeglugi.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9422Dz.U. 2023 poz. 1796
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

(art. 23a ust.1)
2023-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, może wskazać, w drodze rozporządzenia, port przeznaczony do obsługi morskich farm wiatrowych, mając na względzie potrzeby w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowane rozmieszczenie, a także zapewnienie realizacji dotychczasowych usług świadczonych w tym porcie dla użytkowników niezwiązanych z morską energetyką wiatrową.

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
9423Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 1)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9424Dz.U. 2021 poz. 1317
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(art. 3 ust.1)
2020-02-29

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
9425Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 2)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9426Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 1)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie

 

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
9427Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 2)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
9428Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 3)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9429Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 4)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9430Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 5)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9431Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 6)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9432Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 83 ust.1)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając nakład pracy wynikający z prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
9433Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 1)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) rodzaje stypendiów

2) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą można się ubiegać

4) tryb przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie stypendium

5) kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9434Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 2)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

2) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane