Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9421Dz.U. 2020 poz. 1268
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 136 ust.5)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób  współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9422Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 6 ust.2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9423Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 10 ust.8)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9424Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia:1) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom kosztów administracyjnych oraz zapewnieniesprawnego rozpatrywania wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub o wydaniezezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzeniebadań oraz decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego pobierania tychopłat;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9425Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia: 2) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty poszczególnych czynności oraz zapewnieniesprawnego wykonywania tych czynności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9426Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 35 ust.6)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane