Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 73 ust.9)
2017-11-30

Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym

Minister Energii
Otwarte - zaległe
 
82Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 73 ust.9)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 1)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”

Otwarte - niezaległe
 
84Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 2)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, określa:
2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję

Otwarte - niezaległe
 
85Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 1)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 2)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
2) warunki przyłączenia do sieci instalacji, o których mowa w ust. 1, w tym wymagania techniczne w zakresie
przyłączania tych instalacji

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 3)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła objętego obowiązkiem zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 4)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
4) zasady i sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli warunków technicznych określonych w pkt 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 5)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
5) sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego, o którym
mowa w ust. 1, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 116 ust.3 pkt 6)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
6) sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania, o którym mowa w pkt 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 119 ust.1 pkt 1)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania biomasy, w tym biomasy lokalnej oraz zasady jej zrównoważonego pozyskania, na potrzeby systemu wsparcia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
92Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 119 ust.1 pkt 2)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
2) promień obszaru, z którego może być pozyskana biomasa lokalna, nie większy niż 300 km od jednostki wytwórczej,
w której zostanie wykorzystana

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
93Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 119a)
2018-07-14

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
94Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 1)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
1)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
95Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
2)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
96Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 3)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

3)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie,

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
97Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 4)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

4)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
98Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 5)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

5)    znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
99Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 6)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

6)    rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
100Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia

Minister Energii
Otwarte - niezaległe