Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 106ja)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności dla działu I i grup ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla działu I załącznika do tej ustawy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 123a)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat transferowych

w przypadkach, o których mowa w art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13. Rozporządzenie powinno określać

zasady współdziałania Krajowego Depozytu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek

z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita wartość środków Funduszu

Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że

wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 3)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 4)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 5)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom,

a także sposób dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania

wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w ustawie

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 1)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa

w art. 191 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 2)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 191-193

 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2022 poz. 2342
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 3)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2022 poz. 2336
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

(art. 32 ust.6)
2013-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania, potwierdzenia posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkości, sposób dysponowania oraz formę gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 5 ust.6)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 20 ust.6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 23a ust.2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 23b ust.4)
2011-12-04

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 29a ust.5)
2016-04-30

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb

udzielania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2022 poz. 2329
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 29d ust.9)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, powierzchnię preferowaną,

o której mowa w ust. 7, dla każdego województwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
98Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 10 ust.10 pkt 1)
2019-08-29

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do wniosku

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 10 ust.10 pkt 2)
2019-08-29

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania tych danych

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 10 ust.10 pkt 3)
2019-08-29

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób gromadzenia tych danych

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane