Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 2)
2018-04-18
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) budowę i sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 8 pkt 6, oraz sposób postępowania po nadaniu tego numeru
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 3)
2018-04-18
 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
3) sposób przechowywania recept
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 4)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 4) kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te uprawnienia
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 5) identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96a ust.12 pkt 6)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 6) wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107 ust.8)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia opis systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 5, zawierający minimalną funkcjonalność systemu, oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
87Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 2)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 3)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 107c ust. 10 pkt 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 4)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie
dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego, zgodnie z programem, o którym mowa w art. 107e ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 5)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych zawartych w EKS

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 107i ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, uwzględniając konieczność zachowania bezstronności
pracy PKE

 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego
i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz zapewnienia równego traktowania osób składających PESF

 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 10)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 11)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za
wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 12)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie
korekty dyplomu, uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego wydania dokumentu potwierdzającego
złożenie PESF

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania dyplomu potwierdzającego
uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) ramowy program ciągłych szkoleń

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane