Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2024 poz. 560
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

(art. 22e ust.9 pkt 3)
2023-08-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługujących ekspertom, o których mowa w ust. 4, 6 i 7, w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach pracy nad analizą określonego zdarzenia lub udziałem w posiedzeniu oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, mając na uwadze potrzebę zapewnienia racjonalności ponoszonych kosztów podróży i noclegów

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2024 poz. 560
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

(art. 22w)
2023-08-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Zespołu oraz organizację, tryb działania i zasady uczestnictwa w pracach Zespołu, uwzględniając konieczność zapewnienia, aby w jego skład weszli przedstawiciele urzędów, instytucji i innych podmiotów, których kompetencje są niezbędne do realizacji zadań Zespołu na odpowiednim poziomie, a także konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu.

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 8 ust.6)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa

w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 23 ust.3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji programów, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2013-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2024 poz. 556
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

(art. 25 ust.4a)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu składki dodatkowe, w wysokości kwoty, o której mowa w ust.4

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2024 poz. 555
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

(art. 2a)
2023-09-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, biorąc pod uwagę:

1) zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub

2) konieczność realizacji obowiązków określonych w art. 15g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub

3) konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.), lub

4) znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 28 ust.1)
2018-06-21

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części, na terenie których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji, stosowane będą wszystkie albo wybrane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, określone w art. 29

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 99 ust.11)
2018-06-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, wskazuje gminy lub ich części, dla których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz stworzenia Zasobu umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany nieruchomości, będą sporządzane wykazy, o których mowa w ust. 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 118)
2018-06-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, w szczególności inwestycji w linie kolejowe o znaczeniu państwowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sieci przesyłowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 120zf ust.3)
2022-10-01

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wyznacza, w drodze rozporządzenia, obszar otoczenia CPK, uwzględniając:

1) potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji Przedsięwzięć w otoczeniu CPK i zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania;

2) konieczność wyznaczenia obszaru w sposób zwarty i ograniczony do obszaru występowania obecnych lub prognozowanych powiązań funkcjonalnych Przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2024 poz. 534
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(art. 7 ust.3)
2018-01-01

Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2024 poz. 534
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(art. 8 ust.6)
2018-10-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutów, w tym:

1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu,

2) uregulowanie zobowiązań,

3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych

4) zagospodarowanie mienia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane