Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 3)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

3) zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony

roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać

dokument potwierdzający przeprowadzenie badań sprawności technicznej tego sprzętu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 4)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

4) zakres informacji o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 5)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

5) wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 57 ust.9)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją roślin oraz wzór tej dokumentacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 60 ust.6)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe informacje, niestanowiące danych osobowych, zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, mając na względzie uzyskanie informacji niezbędnych do przyznania pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji producentom roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
86Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 63 pkt 1)
2013-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:1)    kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, o których mowa w art. 58 ust. 3, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 63 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:2)    wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 1)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:1)    warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 3a)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:3)    programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:a)    stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych środków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 3b)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie: b)  badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 4)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 4)   maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 5)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 5)  zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 6)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 7)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 74d)
2020-03-14

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat pobieranych przez Głównego Inspektora i wojewódzkiego inspektora

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2023 poz. 338
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 8a ust.2 pkt 2)
2014-03-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2023 poz. 338
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 21)
2023-03-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości, mając na względzie specyfikę tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
98Dz.U. 2023 poz. 338
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 22j pkt 1)
2020-04-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) siedziby i właściwość miejscową organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 3, oraz tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2023 poz. 338
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 22j pkt 2)
2020-04-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji służbowej organów, o których mowa w art. 22b ust. 1

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2023 poz. 338
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 22j pkt 3)
2020-04-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane