Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 4)
2014-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

4) relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 4)
2017-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

4) relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 188 ust.6 pkt 1)
2014-09-13

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi,

w drodze rozporządzenia:

1) wzór zlecenia płatności

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 188 ust.6 pkt 2)
2014-09-13

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi,

w drodze rozporządzenia:

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 188 ust.6 pkt 3)
2014-09-13

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi,

w drodze rozporządzenia:

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, o której mowa w ust. 1, do dysponenta

części budżetowej lub do zarządu województwa

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 189 ust.4)
2018-03-02

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres

 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 189 ust.4a)
2018-03-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 209 ust.2)
2017-09-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1, a także wskaże organy do tego uprawnione

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 1)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 2)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 3)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 4)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 5)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 210 ust.2 pkt 6)
2018-03-02

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 28h pkt 1)
2013-11-25

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, wysokości zabezpieczenia

środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, oraz kryteria wyboru formy zabezpieczenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 28h pkt 2)
2013-11-25

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) formę, terminy przekazywania i zakres sprawozdań, o których mowa w art. 28c ust. 3 i art. 28e ust. 9

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49a ust.18 pkt 1)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49a ust.18 pkt 2)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 1)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę,

z uwzględnieniem rodzaju działalności

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 2)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane