Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 3)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 151b ust. 1 pkt 1 lit. d, zgodnie z prawem

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 2)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec korzystający na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 157 pkt 1)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 150 pkt 2)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. b, zgodnie z prawem

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 150 pkt 1)
2018-08-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego cudzoziemiec przybył; 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 148a ust.2)
2019-10-28

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 146)
2018-02-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca

na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów, zawierającego imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia,obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz państwo wydania dokumentu tożsamości,

nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia kształcenia, okres kształcenia, na jaki cudzoziemiec został

przyjęty, określenie formy i poziomu studiów,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
88Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 139)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi,

w drodze rozporządzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia,

o którym mowa w art. 127

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
89Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 120b)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 120a ust. 1

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 5)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 4)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 3)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 2)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i szczegółowe

wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 1b)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1b) wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwoleń na pobyt czasowy, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 1a)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1a) wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa

w art. 106 ust. 1a i 1c

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 107 ust.1 pkt 1)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 106 ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 97 ust.1 pkt 3)
2022-02-09

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4.

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 97 ust.1 pkt 2)
2022-02-09

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 97 ust.1 pkt 1)
2022-02-09

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta oddziału Straży

Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen

lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 89 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób umieszczania naklejki wizowej przedłużonej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie

wizowym

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane