Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta oddziału Straży

Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen

lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 769Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 97 ust.1 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-02-09
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót