Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca

na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów, zawierającego imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia,obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz państwo wydania dokumentu tożsamości,

nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia kształcenia, okres kształcenia, na jaki cudzoziemiec został

przyjęty, określenie formy i poziomu studiów,

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 769Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 146)
Organ zobligowanyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-02-12
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót