Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 15 ust.8)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory i tryb wydawania pozwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4 pkt 1a)
2010-07-13

 Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wydanie, przedłużenie lub dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 1. wymagania zasadnicze

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
85Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 36 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia i minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
86Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór formularza NCAR,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 40 ust.5)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, termin powstania obowiązku ubepieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
88Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 4. informacje, jakie powinno zawierać sprawozdanie końcowe z wykonania badania klinicznego, o którym mowa w art. 54 ust. 4Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2-6,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 20 ust.2)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikowania wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
91Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 11 ust.9)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku CE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
92Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 2. procedury oceny zgodności,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
93Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami i incydentów medycznych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór formularza raportu o FSCA,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 1. wymagania zasadnicze,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
100Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone