Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 10 ust.10 pkt 4)
2019-08-29

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnej

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2022 poz. 2324
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(art. 10 ust.10 pkt 5)
2019-08-29

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 5 ust.4)
2018-06-26

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
104Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 34 ust.3)
2016-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania końcowego zarządcy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
105Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 52 ust.4)
2016-01-01

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu inwentarza

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
106Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 88)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu wierzytelności oraz wzór spisu wierzytelności spornych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
107Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1a)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

a)udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, innej niż polegająca na zmniejszeniu, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań lub zawieszeniu, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania,

 

 
Zamknięte - uchylone
 
108Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1b)
2018-02-02

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

b) udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania, a także warunki udzielania tej pomocy

 

 
Zamknięte - uchylone
 
109Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 2)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 - podmiot udzielający tej pomocy oraz warunki, tryb i formy jej udzielania

 

 
Zamknięte - uchylone
 
110Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 196d)
2021-12-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 211a ust.7)
2021-12-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 213 ust.4)
2016-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 8)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu obronności państwa.

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 16 ust.3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi garnizony, określa zadania ich dowódców oraz ich siedziby i właściwość terytorialną, z uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa.

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 17 ust.11)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, sposób ich nakładania oraz właściwość organów w tych sprawach, w tym ujętych w planowaniu operacyjnym i programach obronnych

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
117Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, oraz warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
118Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje, warunki wprowadzania, zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i tryb ich realizacji, organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
119Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
120Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 5)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa, a także ich ochrony w czasie wojny oraz właściwość organów w tych sprawa

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe