Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - niezaległe
 
102Dz.U. 2018 poz. 2269
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

(art. 18)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji miesięcznej oraz wzór deklaracji rocznej wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz pouczeniem podatnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.6)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zlewnie i przyporządkuje je do właściwych regionów wodnych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 1)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 2)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 3)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 4)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 28)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
3) metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 4)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
113Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 5)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
114Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 6)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
6) sposób oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
115Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 7)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
7) szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 344 ust. 5;
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
116Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 48 ust.1 pkt 8)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
8) szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 344 ust. 5.
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
117Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 49 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
118Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 49 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
119Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 49 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
120Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 51 ust.4 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku
Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe