Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 3)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 1)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
103Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 2)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
104Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 3)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

 3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
105Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69 ust.1 pkt 4)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
106Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 1a)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania:

a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
107Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 1b)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania:

 b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
108Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 2)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
109Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 3)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 4)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 82a ust.1 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 82a ust.1 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 82a ust.1 pkt 3)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 1)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące dokumentacji:

1) geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 2)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące dokumentacji:

2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 3)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące dokumentacji:

3) hydrogeologicznej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 4)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

4) geologiczno-inżynierskiej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 5)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

5) innych niż określone w pkt 1–4

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 98 ust.5)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania, organizację archiwów geologicznych, zakres ochrony informacji geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2019 poz. 868
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 108 ust.9g)
2017-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane