Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
2)    zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2, dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
102Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 3)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji, tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz sposób i wysokość wynagrodzenia członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu na instalatorów

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
103Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 4)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
4)    sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
104Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 5)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
5)    warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
105Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1
 

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
106Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 7)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7)    sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
107Dz.U. 2018 poz. 2389
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 157 ust.2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23 ust.10)
2019-12-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
109Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23c)
2018-12-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 23a ust. 10 i 13 oraz art. 23b ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 23a ust. 9 i art. 23b ust. 9

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - zaległe
 
110Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.13)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób niszczenia przez Szefa ABW materiałów zawierających informacje, o których mowa w ust. 9, a także wzory niezbędnych druków

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.14)
2016-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania oceny bezpieczeństwa

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32aa ust.9)
2018-08-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu ostrzegania, w szczególności określi czynności niezbędne do jego uruchomienia i utrzymania oraz wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 7

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - zaległe
 
113Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32c ust.14)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania blokady dostępności oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2018 poz. 2387
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 34a ust.15)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2018 poz. 2386
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2018 poz. 2386
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 9h)
2013-06-13

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, dołączanych do wniosku, o którym mowa w art.9a ust.3

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2018 poz. 2386
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 61b ust.3)
2014-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i spoób obliczania wpłat oraz sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wypłat, o których mowa w ust.1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2018 poz. 2386
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 62c ust.4)
2018-02-14

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań z danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 4 ust.6)
2017-08-12
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych nadaje KZN, w drodze rozporządzenia, statut
Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 17)
2017-08-12
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości przekazywanego KZN przez właściwe organy, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania
Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane