Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 4 ust.1)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej akredytację jako agencji płatniczej, wskazując:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) wydatki, o których mowa w art. 5 i art. 6 rozporządzenia 2021/2116, za które agencja płatnicza ma być odpowiedzialna,

3) datę udzielenia akredytacji

– mając na względzie zasady przyznawania jednostce organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej określone w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, w rozporządzeniu 2022/127 i rozporządzeniu 2022/128.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
102Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 4 ust.2)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przyznać, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej tymczasową akredytację jako agencji płatniczej, wskazując:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) wydatki, o których mowa w art. 5 i art. 6 rozporządzenia 2021/2116, za które agencja płatnicza ma być odpowiedzialna,

3) datę udzielenia tymczasowej akredytacji,

4) zalecenia do zrealizowania działań mających na celu spełnienie wszystkich kryteriów akredytacji oraz termin ich realizacji

– mając na względzie zasady przyznawania jednostce organizacyjnej tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej określone

w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, w rozporządzeniu 2022/127 i rozporządzeniu 2022/128.

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
103Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 5 ust.2)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2022/128, w tym monitorowania jej działań oraz składania informacji dotyczących spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacji określonych w załączniku I do rozporządzenia 2022/127.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
104Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 6 ust.1)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa, w drodze rozporządzenia, akredytację agencji płatniczej, wskazując:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) przyczyny cofnięcia akredytacji,

3) datę cofnięcia akredytacji

– mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji określone w rozporządzeniu 2021/2116 i rozporządzeniu 2022/128.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
105Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 10 pkt 1)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania dotyczące zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą, w tym zakres tego zapotrzebowania i wymagania dotyczące jego przekazywania, oraz warunki i terminy przekazywania agencji płatniczej środków publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 1–3

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania tymi środkami

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
106Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 10 pkt 2)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób postępowania ze środkami publicznymi odzyskanymi od beneficjentów przez agencję płatniczą, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania tymi środkami

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
107Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 10 pkt 3)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób postępowania ze środkami publicznymi, o których mowa w art. 9 ust. 3

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania tymi środkami

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
108Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 10 pkt 4)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania dotyczące informacji, jakie agencja płatnicza lub minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dotyczących prognozowanych i przekazanych agencji płatniczej środków publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 1–3, oraz środków publicznych, o których mowa w art. 9 ust. 1–3, w tym zakres tych informacji oraz wymagania dotyczące ich przekazywania

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania tymi środkami

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
109Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 15 ust.4)
2023-02-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 2, na wyprzedzające finansowanie pomocy na operacje realizowane w ramach interwencji, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 2021/2115, jej rozliczania oraz zwrotu, mając na względzie zakres tych interwencji.

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
110Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 18)
2023-02-23

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu środków, o których mowa w art. 16 ust. 1, oraz formy i sposób zabezpieczenia tych środków, mając na względzie zakres i należyte zabezpieczenie realizowanych operacji.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
111Dz.U. 2023 poz. 326
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

(art. 119 ust.2)
2023-05-22

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowego

formularza, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2023 poz. 326
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

(art. 127)
2023-05-22

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych, szczegółową treść wpisów w tym rejestrze oraz tryb i sposób udzielania informacji z tego rejestru, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze fundacji rodzinnych ze stanem faktycznym i prawnym oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych gromadzonych w tym rejestrze.

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
113Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1a)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:a)wniosku o wydanie zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1b)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:

 b) zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1c)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:

 c) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje zabezpieczeń druków zezwoleń przed podrobieniem lub przerobieniem

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 1)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych oraz szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez te urządzenia

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 2)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 3)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób dokumentowania wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4) zakres i sposób pobierania danych dotyczących każdego użycia karty warsztatowej oraz przechowywania tych danych w postaci elektronicznej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane