Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty potwierdzające status członków ich rodzin,

uprawniające do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 769Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 63 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Spraw Zagranicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-05-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót