Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której

mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych

członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym

z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów

międzynarodowych oraz członkom ich rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 769Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 80 ust.1 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-07-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót