Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.2 pkt 6)
2020-01-01

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory:

6) zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.2 pkt 7)
2020-01-01

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory:

7)  raportów informacyjnych

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.2 pkt 8)
2020-01-01

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory:

8) oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych 

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.2 pkt 9)
2020-01-01

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory:

9) informacji o zawartych umowach o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17

 

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 50 ust.10b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 1)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

1) obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 2)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 65 ust.3 pkt 4)
2018-10-23

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty zarządzania środkami FRD

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 3 ust.4)
2017-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi statut, w którym określa szczegółowo jego zadania, organizację oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego działalności.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 5 ust.8)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 2

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 7 ust.11 pkt 1)
2017-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Funduszu obejmującą:

1)    wysokość części stałej wynagrodzenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 7 ust.11 pkt 2)
2017-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Funduszu obejmującą:

2)    sposób ustalenia części zmiennej wynagrodzenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 9 ust.2)
2017-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ustali, w drodze rozporządzenia, regulamin określający organizację pracy oraz zasady i tryb działania Rady Funduszu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 30 pkt 1)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 30 pkt 2)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania, a także standard techniczny ich przygotowania i zapisu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 30 pkt 3)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

3)    format i tryb przekazywania danych do Funduszu, uwzględniając ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 30 pkt 4)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 30 pkt 5)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

5)    tryb i sposób kontroli prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 1)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku określonym w ust. 1

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 2)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Funduszu o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane