Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 2)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 3)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 4)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 5)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.13)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 96 ust.13)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 100 ust.1)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 100 ust.2)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 1)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 2)
2016-01-24

 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 3)
2016-01-24

 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 121 ust.3)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 159 ust.2)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii

Minister EnergiiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
134Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 160 ust.8)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania odpadów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 1)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec członków komisji

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 3)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 4)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 5)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 6)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237b ust.6)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane