Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz pozostałościami po tych próbkach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2019 poz. 965
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

(art. 115 ust.3)
2018-05-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2019 poz. 955
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

(art. 8 ust.3)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, o których mowa w ust. 1, oraz maksymalne wysokości tych opłat

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 6a ust.3)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz uzbrojenia, na obrót którym

jest wymagane zezwolenie

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 6b)
2013-07-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę krajów, do których eksport towarów o znaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony

Minister Spraw ZagranicznychBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
127Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 9 ust.8 pkt 1)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę pośrednictwa i na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a także na przywóz i tranzyt uzbrojenia, oraz wzory wniosków o wydanie certyfikatu improtowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 9 ust.8 pkt 1)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:1) wzory wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę pośrednictwa i na pomoc technicznąw zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a także na przywóz i tranzyt uzbrojenia, oraz wzorywniosków o wydanie certyfikatu importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 9 ust.8 pkt 2)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2) wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na usługę pośrednictwa, na przywóz i na tranzyt uzbrojenia oraz na pomoc techniczną i na tranfer wewnatrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 9 ust.8 pkt 2)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na usługę pośrednictwa, na przywóz i natranzyt uzbrojenia oraz na pomoc techniczną i na transfer wewnątrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 11 ust.8)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek certyfikującychupoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemukontroli, spośród jednostek akredytowanych w krajowym systemie akredytacji

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 20 ust.2)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędów celno--skarbowych, o których mowa w ust. 1

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 20 ust.2)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędów celno-skarbowych, o których mowa w ust. 1

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21c ust.9)
2013-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21g ust.3)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności

odbiorcy

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 21k ust.2)
2012-07-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa wiarygodności odbiorcy,

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 22 ust.7)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu importowego

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 24 ust.5)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu weryfikacjidostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 25 ust.4)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe informacje gromadzonew ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej prowadzenia

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 26 ust.2)
2013-07-08

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowaw ust. 1

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane