Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 4)
2018-07-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:
4) zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód 
 
 
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
122Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 5)
2018-07-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:
5) częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
123Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 328 ust.3)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2
 
 
 
 
Otwarte - zaległe
 
124Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 331 ust.7 pkt 1)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami
 
 
 
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
125Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 331 ust.7 pkt 2)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 2) organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia systemu informacyjnego gospodarowania wodami
 
 
 
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
126Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 331 ust.7 pkt 3)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 3) źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz częstotliwość i standardy przekazywania danych do tego systemu
 
 
 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
127Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 333 ust.7 pkt 1)
2018-01-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w ust. 1
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
128Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 333 ust.7 pkt 2)
2018-01-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
129Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 333 ust.7 pkt 3)
2018-01-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w ust. 1
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
130Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 338)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 337 ust. 1
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1a)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
132Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1b)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
 b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
133Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1c)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
 c) rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1d)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
  d) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
135Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1e)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
 e) zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, a w przypadku stanu chemicznego - także z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
136Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1f)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
 f) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
137Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 1g)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
  g) liczbę, kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
138Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 2a)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
2) dla wód podziemnych:
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
139Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 2b)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
2) dla wód podziemnych:
 b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
140Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 350 ust.1 pkt 2d)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
2) dla wód podziemnych:
  d) zakres i częstotliwość monitoringu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe