Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 6)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
122Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

7) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
123Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 8)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

8) organizację szkolenia obronnego w państwie, podmioty objęte tym szkoleniem, zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 9)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

9) zakres i sposób prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne i przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
125Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 35 ust.2 pkt 1)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe centra rekrutacji oraz określa ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając podział terytorialny państwa i konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 35 ust.2 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

2) określa siedzibę i terytorialny zasięg działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 46 ust.6)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 48 ust.4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1 i 3, uwzględniając konieczność zapewnienia podziału dotacji na celowe i podmiotowe oraz prawidłowości postępowania w tych sprawach pod względem finansowym

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 55 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb prowadzenia rejestracji

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
130Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 55 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów prowadzonych w ramach rejestracji

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
131Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 55 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
132Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 55 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia:

4) organy, którym mogą być udostępniane dokumenty związane z rejestracją

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
133Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 55 pkt 5)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb i sposób wzywania na rejestrację

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 57 ust.7)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
135Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 60 ust.7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy kobiet, których dotyczy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do służby wojskowej, uwzględniając wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz potrzeby Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
136Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 62 ust.8)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, skład, tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz sposób współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami i innymi organami samorządu terytorialnego, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego przebiegu procesu orzekania o zdolności do służby wojskowej.

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
137Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 63 ust.4)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 63 ust.9)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 68)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej oraz treść obwieszczeń i wzór tego wezwania, sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnej współpracy organów wykonujących zadania w czasie kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do przeprowadzenia tej kwalifikacji.

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
140Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 75)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wojskowej,

dokumenty będące podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji, sposób odtwarzania ewidencji wojskowej, uwzględniając kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania obowiązku obrony, a także przypadki, w których następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe