Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 51 ust.4 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania
Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
122Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 51 ust.4 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku
Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
123Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
1) klasyfikację elementów fizykochemicznych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
124Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
125Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
126Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 4)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
4) sposób prezentacji ich stanu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
127Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.1 pkt 5)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, obejmujące:
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
128Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 1a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) elementy jakości dla klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
129Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 1b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) elementy jakości dla klasyfikacji:
 b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
130Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
2) definicje klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
131Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
2) definicje klasyfikacji:
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
132Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2c)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
2) definicje klasyfikacji:
 c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
133Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
4) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
135Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
4) sposób klasyfikacji:
 b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
136Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4c)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
4) sposób klasyfikacji:
 c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
137Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 4d)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
4) sposób klasyfikacji:
 d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
138Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 5)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
139Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 6)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
140Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b, 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe