Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)    rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 33 ust.10)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.1, oraz wypisu z tego zaświadczenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 39n ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
124Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 47 ust.1 pkt 1)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wysokość opłat za czynności administracyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, mając na uwadze w szczególności rodzaj udzielanych uprawnień i okres, na jaki zostaną wydane;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 47 ust.1 pkt 2)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wysokość opłat za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 1)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 2)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 3)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania równoważnika

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 4)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 83 ust.5)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, sposób i terminy ich przedstawiania

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 86 ust.3)
2014-08-16

Rada Ministrów, kierując się zasadą skuteczności nadzoru, o którym mowa w ust.2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności związanych z nadzorem oraz stosowanych dokumentów, a także ich wzory

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 2)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
133Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 3)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 4)
2019-04-30
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
135Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.4)
2007-11-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust.2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
136Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.5)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2b

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2019 poz. 55
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

(art. 13)
2020-12-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zamieszczania danych w Rejestrze oraz sposób przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w art. 11 ust. 11

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
138Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 1)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
1) wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
139Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2b)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

b) zasady ustalania składów wieloosobowych

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
140Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2c)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

c) podział spraw na kategorie, w których dokonuje się losowego przydziału spraw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe