Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zasady i tryb sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 1a)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1a) kolejność i sposób zaliczania wpłat na należności FUS oraz inne należności, do których poboru jest obowiązany Zakład

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których poboru jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie z przepisami ustawy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 47a ust.7)
2022-09-18

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 39 ust.1c)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia,

o którym mowa w ust. 1b

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 33 ust.5)
2021-05-16

Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i 7, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, mając na względzie zapewnienie kompletności danych przetwarzanych w rejestrach

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 19 ust.10)
2013-12-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki, o której mowa w ust.1, oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 330 ust.7)
2020-03-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Funduszu, szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 330 ust.6)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 318 ust.10)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór arkusza informacyjnego, o którym mowa w ust. 3, dla deponentów zawierającego podstawowe informacje o ochronie środków pieniężnych gromadzonych w podmiocie objętym systemem gwarantowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 312 ust.2)
2017-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 304 ust.11 pkt 5)
2022-03-16

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy sposób wyceny aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty przejętych zgodnie z ust. 3 lub 10a

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 304 ust.11 pkt 4)
2022-03-16

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 304 ust.11 pkt 3)
2022-03-16

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

3) limity określające udział poszczególnych aktywów w łącznej kwocie środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 304 ust.11 pkt 2)
2022-03-16

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w ust. 2, do wielkości zobowiązań do zapłaty

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 304 ust.11 pkt 1)
2022-03-16

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać umowy, o których mowa w ust. 3

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 298 ust.7 pkt 5)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko, uwzględniając specyfikę kas, w tym związaną z ich formą organizacyjno-prawną oraz obowiązkami sprawozdawczymi, oraz zapewniając ich zbieżność z metodą obliczania składek dla banków i firm inwestycyjnych określoną w rozporządzeniu nr 2015/63, w szczególności:

5)    zasady pobierania składek w formie ryczałtowej, w tym kryteria obejmowania kas ryczałtem wraz z określeniem kwot należnego ryczałtu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 298 ust.7 pkt 4)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko, uwzględniając specyfikę kas, w tym związaną z ich formą organizacyjno-prawną oraz obowiązkami sprawozdawczymi, oraz zapewniając ich zbieżność z metodą obliczania składek dla banków i firm inwestycyjnych określoną w rozporządzeniu nr 2015/63, w szczególności:

4)    zasady oraz tryb dokonywania korekt należnych składek

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 298 ust.7 pkt 3)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko, uwzględniając specyfikę kas, w tym związaną z ich formą organizacyjno-prawną oraz obowiązkami sprawozdawczymi, oraz zapewniając ich zbieżność z metodą obliczania składek dla banków i firm inwestycyjnych określoną w rozporządzeniu nr 2015/63, w szczególności:

3)    metody określenia profilu ryzyka kasy

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane