Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rozdziału uprawnień do emisji z krajowej rezerwy

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 589Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(art. 17 ust.3)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejdyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE Dz. U. UE L 275/32 z 25.10.2003
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-06-22
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót