Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237c ust.2)
2019-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2019 poz. 701
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237e ust.2)
2019-03-15

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 1b)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przeprowadzania konkursu oraz kryteria, sposób i tryb przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych
na dofinansowanie projektów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 12c ust. 1, w tym:

b) sposób oceny realizacji projektów i przedsięwzięć, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której
mowa w art. 12f ust. 1;

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o dofinansowanie

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 3)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór raportu rocznego z przebiegu realizacji projektów i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków
finansowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór raportu końcowego z przebiegu realizacji projektów i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków
finansowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 1)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)    zakres i warunki korzystania z ePUAP

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 2)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 3)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
3)    warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 4)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
4)    sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1a)
2020-03-11

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

a)    zakres i okres przechowywania danych w systemie

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
152Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1b)
2020-03-11

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

b)    obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
153Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2b)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:
b)    okres ważności profilu zaufanego ePUAP

 
Zamknięte - uchylone
 
154Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2c)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

c)    zawartość profilu zaufanego ePUAP,

 
Zamknięte - uchylone
 
155Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2d)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

d)    przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP

 
Zamknięte - uchylone
 
156Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2e)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

e)    przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność

 
Zamknięte - uchylone
 
157Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2f)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

f)  warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

 
Zamknięte - uchylone
 
158Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2g)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

g)    warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP

 
Zamknięte - uchylone
 
159Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2h)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

h)    wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP

 
Zamknięte - uchylone
 
160Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2i)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

i)     warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

 
Zamknięte - uchylone