Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2d)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

d) zasady zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i usprawiedliwione nieobecności
oraz podstawy czasowego wstrzymania przydziału spraw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
142Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2e)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

e) warunki uczestniczenia w przydziale tylko niektórych kategorii spraw rozpoznawanych w wydziale

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
143Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2f)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

f) zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z planem dyżurów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
144Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2g)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

g) zasady sporządzania planu zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych zgodnie z planem
zastępstw

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
145Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2h)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

h) zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i nieletnich oraz przydziału
tych obszarów sędziom

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
146Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 2i)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:

i) zasady przydziału spraw rejestrowych, wieczystoksięgowych i związanych z wykonaniem orzeczeń

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
147Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 3)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
3) sposób realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych
i handlowych

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
148Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 4)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
4) porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań sędziów, asesorów
sądowych i referendarzy sądowych pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, warunki i tryb udostępniania i przesyłania akt i dokumentów z akt oraz warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
149Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 53a §2)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy umożliwiające weryfikację istnienia
i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57 §9)
2014-10-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane
te umożliwiały weryfikację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów
na stanowisko sędziowskie.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57ag)
2014-10-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób dostępu do konta, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego oraz podejmowania w nim czynności związanych z wnoszeniem karty zgłoszenia i dołączonych dokumentów, szczegółowy tryb doręczeń i zawiadomień elektronicznych, jak również sposób przechowywania, udostępniania i usuwania - po zakończeniu postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - zamieszczonych w systemie dokumentów
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 57i §4)
2019-05-21

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
153Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 78 §5)
2018-08-12

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa określi, w drodze rozporządzenia,
tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędzie obsługującym ministra właściwego
do spraw zagranicznych, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtua także tryb, szczegółowe warunki przyznawania i zakres innych świadczeń

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 88)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym
mowa w art. 87 § 1, zawierający szczegółowy zakres informacji zawieranych w oświadczeniu oraz klauzulę, o której
mowa w art. 87 § 9

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 103)
2018-06-21

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 i 11,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106e pkt 1)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór arkusza oceny pracy sędziego, w tym podsumowania jej wyników

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106e pkt 2)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §8)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §9)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

  • Minister Sprawiedliwości
 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2019 poz. 52
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §10)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane