Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2019 poz. 953
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 27b)
2012-07-08

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o którym

mowa w art. 27a ust. 1

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 4 ust.7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych

fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny

do ich wykonywania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 12 ust.10)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia, wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania

zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia

wykonywania określonych czynności zawodowych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 13 ust.6 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 13 ust.6 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia:

2) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wysokość opłaty za ten egzamin oraz wzór

zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 14 ust.11 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dziennika praktyki zawodowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia:

1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PEF

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia:

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 1,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia:

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 9

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia:

4) sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do PEF oraz przeprowadzania PEF, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone

ich terminy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 5)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 8, oraz sposób jej uiszczania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 6)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia: 

6) szczegółowy tryb unieważniania PEF

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 7)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia: 

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PEF

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 8)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia: 8) wzór świadectwa złożenia PEF,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 20 ust.1 pkt 9)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi,

w drodze rozporządzenia: 9) sposób przekazywania przez CEM wyników PEF uprawnionym podmiotom

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 23 ust.3)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłaty za

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 24 ust.2)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze

rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2019 poz. 952
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

(art. 60 pkt 1)
2016-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór KS

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane