Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3c)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

c) 300 zł - w przypadku karty warsztatowej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2023 poz. 324
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3d)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

d) 300 zł - w przypadku karty kontrolnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory odznak, o których mowa w ust. 3–5

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 2 i 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 6 ust.11 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1a)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

a) wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 1b)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 7 ust.5 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 11 ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Instytutu, określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy

krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników

wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 14 ust.1i)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje oraz wymagany staż pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników, a także wykaz stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 14b ust.7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości, w tym kontroli jakości, dotyczące czasu i warunków przechowywania krwi i jej składników oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kryteria dyskwalifikacji stosowane wobec kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi o dyskwalifikacji i jej przyczynie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz badań kwalifikacyjnych i badań diagnostycznych, którym poddaje się kandydata na dawcę krwi i dawcę

krwi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 5)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) przeciwwskazania do pobrania krwi i jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 6)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki dopuszczenia do zabiegu uodpornienia lub innych zabiegów wykonywanych w celu uzyskania

osocza lub surowic diagnostycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 8)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) zakres informacji, które powinny być przekazane kandydatowi na dawcę krwi i dawcy krwi przed jej oddaniem,

w szczególności dotyczących roli krwi w organizmie i jej znaczenia dla pacjenta, procedury pobrania

krwi lub jej składników, konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i wywiadu medycznego,

przebiegu pobrania krwi lub jej składników, możliwych następstw dla stanu zdrowia dawcy krwi, możliwości

rezygnacji przez dawcę krwi z oddania krwi lub jej składników, możliwym sposobie wykorzystania krwi i jej

składników, w tym o możliwości ich przetworzenia, umożliwiających wyrażenie zgody na oddanie krwi lub jej

składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 17 ust.17 pkt 1)
2022-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

1) sposób i format przekazywania danych objętych wpisem do systemu e-krew między systemem e-krew, systemami teleinformatycznymi podmiotów leczniczych oraz Systemem Monitorowania Zagrożeń

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe