Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
 b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
142Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 7c)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
  c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
143Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 8a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
8) częstotliwość dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
144Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 8b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
8) częstotliwość dokonywania:
 b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
145Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 74 ust.1)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganiom

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
146Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 85 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
147Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 95 ust.1)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 99 ust.1 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II)
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
149Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 99 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, w szczególności ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
150Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 99 ust.1 pkt 3)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
3) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
151Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 99 ust.1 pkt 4)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
4) warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wód odpowiadają wymaganym warunkom
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
152Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 99 ust.2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
153Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 100 ust.1)
2019-07-01
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
154Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 114)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
155Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 126)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic informacyjnych, o których mowa w art. 125 oraz w art. 129 ust. 2, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu
Otwarte - niezaległe
 
156Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 154 ust.8)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje, w drodze rozporządzenia, zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 157 ust.8)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje, w drodze rozporządzenia, zestaw celów środowiskowych dla wód morskich
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 166 ust.14)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
159Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 173 ust.16)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje
 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 174 ust.1 pkt 1)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane