Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 2)
2017-06-17

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych

podmiotów, o których mowa w ust. 2:

2) zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie określonych informacji publicznych

dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
142Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 1)
2017-06-17

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych

podmiotów, o których mowa w ust. 2:

1) sposób przekazania, o którym mowa w ust. 2

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
143Dz.U. 2023 poz. 57
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20d pkt 1f)
2020-10-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki:

1) wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, w tym:

 f) dane i dokumenty wymagane w procedurze potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2023 poz. 122
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(art. 21a ust.4)
2020-09-09

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współpracy dyrektora Centrum z operatorem w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne elementy komunikatu oraz sposób jego przekazania użytkownikom końcowym

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 132 ust.3)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 4)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie skutkować może odmową rozpatrzenia

sporu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

2) elektroniczny format przekazywania informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 5)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20d pkt 1c)
2020-10-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki:

1) wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, w tym:

 c) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2020 poz. 1268
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 136 ust.5)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób  współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
156Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 120 pkt 1)
2019-11-06

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także:

1) szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentacji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2023 poz. 645
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 39 ust.7k)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.12)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania

w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
160Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.2a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane