Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 5a)
2022-07-30

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez:

a) ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula – danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 4)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 3)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 2)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 80 ust.1 pkt 1)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której

mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych

członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym

z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów

międzynarodowych oraz członkom ich rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 63 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia:

3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 63 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 63 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty potwierdzające status członków ich rodzin,

uprawniające do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 57 ust.1 pkt 2)
2023-05-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 57 ust.1 pkt 1b)
2023-05-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

b) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 57 ust.1 pkt 1a)
2023-05-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

a) zaproszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 47 ust.2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi,

w drodze rozporządzenia, tryb postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu

granicznego podczas kontroli granicznej oraz wzór zaświadczenia o zatrzymaniu zezwolenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 6)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

i przekazywania ich do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy

w ramach małego ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 46 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu

granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 36 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kryteria pozwalające podejrzewać wystąpienie chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których

mowa w pkt 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 36 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób zakaźnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie

wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane