Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 3 ust.2)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania, o którym mowa w ust. 1,
uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony zdrowia funkcjonariuszy oraz charakter i specyfikę środowiska
służby

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 8 ust.1)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Centralnym Biurze antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej służby oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 8 ust.2)
2019-05-20

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa albo funkcjonariusza tych służb oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 8 ust.3)
2015-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 9 ust.5)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do pracy, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o zdolności lub niezdolności kandydata albo pracownika, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 17 ust.4)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb działania komisji lekarskich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 19 ust.3)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i obszary właściwości terytorialnej rejonowych komisji lekarskich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.1)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej
kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osoby niebędącej funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez tę służbę z jej pomocy
poniosła uszczerbek na zdrowiu lub utraciła życie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.2)
2019-05-20

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu i Służbie Ochrony Państwa, funkcjonariusza tych służb oraz funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu lub utraciły życie, a także wzór skierowania do komisji lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.3)
2015-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do Służby Więziennej, funkcjonariusza Służby Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tej służby, funkcjonariusza Służby Więziennej zwolnionego ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2019 poz. 345
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(art. 30 ust.4)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. opłatę za wydanie: a) prawa jazdy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3b)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:
b)    międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3c)
2013-08-11 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:
c)    pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 2)
2016-02-25

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
178Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. wzór:

b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
179Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. wzór:

c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
180Dz.U. 2019 poz. 341
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2d)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór: d) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone