Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 174 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 
2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 178 ust.2)
2019-07-01
 Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 1, w tym jej rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
163Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 185 ust.6)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze rozporządzenia
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
164Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 189 ust.9)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia, w tym częstotliwość dokonywania wpisów, oraz wzór dziennika gospodarowania wodą
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
165Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 193 ust.3)
2019-07-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe drogi wodne
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
166Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 193 ust.7)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
167Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 194 ust.7 pkt 1)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
168Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 194 ust.7 pkt 2)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
2) rodzaj wydatków i rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych objętych ewidencją, o której mowa w ust. 1
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
169Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 194 ust.7 pkt 3a)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
3) wzory:
a) formularzy ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
170Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 194 ust.7 pkt 3b)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
3) wzory:
 b) zbiorczego formularza ewidencyjnego, o którym mowa w ust. 5
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
171Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 194 ust.7 pkt 3c)
2019-07-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 
3) wzory:
 c) zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 6
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
172Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 210 ust.1 pkt 1)
2019-07-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze rozporządzenia, sposób: 
1) prowadzenia ewidencji melioracji wodnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
173Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 210 ust.1 pkt 2)
2019-07-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze rozporządzenia, sposób: 
2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
174Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 210 ust.1 pkt 3)
2019-07-01
  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze rozporządzenia, sposób: 
3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
175Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 1)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów, o których mowa w ust. 1
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 2)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 3)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 4)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób powoływania i działania komisji przetargowej
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 5)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 217 ust.21 pkt 6)
2018-01-01
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
6) sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane