Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 1)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku określonym w ust. 1

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 2)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Funduszu o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 3)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    termin i sposób wysłania zawiadomienia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 4)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych wysłana deponentowi

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 5)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

5)    termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 54 ust.4 pkt 6)
2017-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

6)    dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych prowadzony przez Fundusz

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 99a ust.11 pkt 1)
2021-09-15

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Funduszu i Komisji Nadzoru Finansowego:

1) sposób i tryb przekazywania Funduszowi przez podmioty informacji, o których mowa w ust. 1 i 3

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 99a ust.11 pkt 2)
2021-09-15

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Funduszu i Komisji Nadzoru Finansowego:

2) terminy przekazywania Funduszowi przez kasy informacji, o których mowa w ust. 1 i 3

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 1)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

1)   sposób obliczania składek należnych od poszczególnych podmiotów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 2)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

2)   dobór wskaźników określających profil ryzyka podmiotu i sposób ich wykorzystania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 3)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

3)   metody określania profilu ryzyka podmiotu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 4)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

4)   minimalny poziom ulgi przy wyliczaniu składki, w przypadku przynależności podmiotu do systemu ochrony instytucjonalnej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 5)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

5)   sposób uwzględnienia przynależności podmiotu do sektora niskiego ryzyka przy wyliczaniu składki

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 6)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

6)   zasady stosowania składek minimalnych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.11 pkt 7)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, w szczególności:

7)   zasady oraz tryb dokonywania korekt określonych składek do wysokości łącznej kwoty składek w danym roku

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.12 pkt 1)
2016-10-08

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego opracowanych przez Fundusz metod wyznaczania składek oraz zakres informacji, dotyczących metody wyznaczania składek, udostępnianych podmiotom wnoszącym składki, oraz tryb ich udostępniania, w szczególności:

1)    zakres dokumentacji załączanej przez Fundusz do wniosku o zatwierdzenie metod wyznaczania składek

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 289 ust.12 pkt 2)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego opracowanych przez Fundusz metod wyznaczania składek oraz zakres informacji, dotyczących metody wyznaczania składek, udostępnianych podmiotom wnoszącym składki, oraz tryb ich udostępniania, w szczególności:

2) zakres dopuszczalnych zmian w metodach, niewymagających zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 290 ust.11 pkt 1)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka kas zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas, w szczególności:

1) sposób obliczania składek należnych od poszczególnych kas

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 290 ust.11 pkt 2)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka kas zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas, w szczególności:

2)    dobór wskaźników określających profil ryzyka kasy i sposób ich wykorzystania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2024 poz. 487
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(art. 290 ust.11 pkt 3)
2016-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób określania profilu ryzyka kas zobowiązanych do wniesienia składki i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas, w szczególności:

3)    metody określania profilu ryzyka kasy

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane