Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2019 poz. 865
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28b ust.17)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 2a pkt 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 31 ust.6 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 31 ust.6 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

2) wyznaczy naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 38 ust.1 pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
166Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 38 ust.1 pkt 3)
2019-12-31

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki stosowania

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 38 ust.1 pkt 4)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
168Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46 ust.8 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
169Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46 ust.8 pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) strukturę lokalnego numeru referencyjnego

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
170Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46 ust.8 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

3) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
171Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46v ust.6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 pkt 1 powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

2) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu powinny być zawarte w: e-DD, raporcie odbioru, potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD, elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2, unieważnieniu e-DD oraz zmianie miejsca przeznaczenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

3) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

 4) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

5) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD lub e-DD w Systemie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 46w ust.2 pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

6) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 66 ust.1 pkt 2)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 66 ust.1 pkt 3a)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym:

 a) sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2019 poz. 864
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 66 ust.1 pkt 3b)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym:

 b) sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu Systemu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane