Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 17 ust.17 pkt 2)
2022-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

2) sposób i format przekazywania danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych funkcjonujących w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3, do systemu e-krew

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
162Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 17 ust.17 pkt 3)
2022-06-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

3) sposób rozstrzygania rozbieżności danych

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
163Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 17 ust.19)
2016-09-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania do systemu e-krew danych dotyczących żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa

Minister Obrony NarodowejBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
164Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2018-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2019-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2017-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2021-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2020-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2023-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2022-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia, a także tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wzór tego zaświadczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym zadania: kierownika tego podmiotu, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem

oraz lekarzy i pielęgniarek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego,

a także sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni

immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym kwalifikacje i doświadczenie kierownika tego banku krwi albo pracowni serologii

lub pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu serologii lub immunologii transfuzjologicznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 27 ust.5)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 29a ust.6)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia niepowtarzalnego

oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 2–4, dawcy krwi oraz sposób oznaczania krwi i jej składników za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 10 ust.10 pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do wniosku

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
179Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 10 ust.10 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania

tych danych

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe
 
180Dz.U. 2023 poz. 296
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

(art. 10 ust.10 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa

w ust. 3 pkt 3, oraz sposób gromadzenia tych danych

 

 

Minister Rozwoju i TechnologiiAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - zaległe