Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 4)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:

4)    elementy, które powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 1)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:
1)    działów ewidencyjnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 2)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:
2)    dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 3)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:

3)    danych ujmowanych w ewidencji poszczególnych działów

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 1)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
1)    zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 2)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, zapewniając sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 3)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 4)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

4)    sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 5)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

5)    wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego, uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego, a także zapewniając sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 1)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
1)    sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 2)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

2)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 3)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 4)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

4)    zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 5)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

5)    terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 6)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

6)    wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 1)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
1)    zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 2)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający sprawność postępowania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 3)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 4)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 5)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane