Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2023 poz. 462
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 3)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
162Dz.U. 2022 poz. 479
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 109 §1 pkt 2)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

2)    przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności, zapobiegający ich kradzieży

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
163Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 458 pkt 1)
2023-07-28

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunki techniczne tego dostępu

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
164Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 19a pkt 1)
2024-12-31

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

1) innych paliw odnawialnych

- odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
165Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3 ust.2 pkt 6)
2024-12-31

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

6) innych paliw odnawialnych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw lub doświadczenie w ich stosowaniu

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
166Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3 ust.2 pkt 5)
2024-12-31

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

5) skroplonego gazu ziemnego (LNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej wynikający z badań tego paliwa lub doświadczenie w jego stosowaniu

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
167Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 15 ust.8)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b-d, pkt 3b, 5a-7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
168Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 66 ust.1 pkt 7)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

7) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
169Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 22 ust.10)
2025-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
170Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 54 ust.5)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 4, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
171Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 34 ust.1 )
2025-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub płatności  niezwiązanej do tytoniu, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
172Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 1)
2024-10-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
173Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.1 pkt 3)
2023-06-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 5

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
174Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41 ust.6 pkt 1)
2024-12-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób:

1) formułowania i udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
175Dz.U. 2023 poz. 165
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(art. 22 ust.3)
2024-01-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
176Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 4)
2024-10-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
177Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 6)
2024-10-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
178Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 152 pkt 7)
2024-10-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7)    sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
179Dz.U. 2022 poz. 1720
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
180Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 9 ust.4a pkt 2a)
2025-07-02

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe