Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2019 poz. 1116
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

(art. 18 ust.2 pkt 2)
2013-11-23

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres informacji, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat oraz umożliwienie monitorowania i kontrolowania realizacji ustawy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 62)
2019-10-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb składania zgłoszenia do Rejestru, o którym mowa w art. 61

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 71 pkt 1)
2019-10-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59, oraz udostępniania tych informacji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 71 pkt 2)
2019-10-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59, oraz udostępniania tych informacji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 71 pkt 3)
2019-10-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) terminy udostępniania informacji, o których mowa w art. 59

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 78 ust.3)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa w art. 72, oraz formularza, o którym mowa w art. 77, a także tryb ich przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 79 ust.3)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 74, oraz informacji i dokumentów, o których mowa w art. 76 jak również tryb ich przekazywania

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
8Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 80 ust.3)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 84 ust.4)
2018-07-12

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 81, oraz powiadomień, o których mowa w art. 83, a także tryb ich przekazywania

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
10Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 85 ust.4)
2019-01-12

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 94 pkt 1)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

1) zawiadomień, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
12Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 94 pkt 2)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

2) potwierdzeń, o których mowa w art. 83 ust. 3

 

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
13Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 94 pkt 3)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

3) żądań, o których mowa w art. 86 ust. 5 i art. 87 ust.1

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
14Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 94 pkt 4)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

4)zwolnień, o których mowa w art. 86 ust. 6

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
15Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 94 pkt 5)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

5) informacji o zawiadomieniu, o której mowa w art. 89 ust. 8

Minister FinansówUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
16Dz.U. 2019 poz. 1115
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 134 ust.2)
2018-07-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej kontrolera oraz tryb jej wydawania i wymiany

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2019 poz. 1079
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 41)
2019-04-30

Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem zadań organów wykonujących tę współpracę oraz określeniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do jej realizacji

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2019 poz. 1042
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 3)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Krajowej Szkole, określający jej

ustrój, organizację, siedzibę oraz symbole

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2019 poz. 1042
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 15c)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb opracowania harmonogramu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2019 poz. 1042
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 21 ust.2)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Dyrektora Krajowej Szkoły określi, w drodze rozporządzenia,

wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 – nie wyższą niż równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za

pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane