Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 121 ust.18)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania, przechowywania i niszczenia zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposób udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym ujawnieniem.

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 120 ust.11)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, sposób przeprowadzania tych badań oraz wzory protokołów przeprowadzenia badań przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego i badań laboratoryjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 119 ust.12)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich oraz wzór protokołu tej kontroli, mając na uwadze poszanowanie praw nieletnich, wobec których kontrole są przeprowadzane, konieczność zapewnienia porządku prawnego i bezpieczeństwa ośrodków, zakładów

i schronisk oraz zapewnienie prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzanych kontroli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 77)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych należności w postępowaniu w sprawach nieletnich, mając na uwadze przeciętne koszty poszczególnych czynności i wykonywania orzeczonych środków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 63 ust.6)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich oraz szczegółowy sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność ustalenia niezbędnych danych dotyczących nieletniego i jego środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2024 poz. 978
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 38 ust.10)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, w tym sposób ustalania listy obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu oraz sposób wyznaczania obrońcy udzielającego pomocy prawnej z urzędu, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania oraz prawidłowej realizacji prawa do obrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 118 §2)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania

w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających,

a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 § 2

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 4)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 10 i 11

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 3)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 9

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 2)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 1)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczania serii

i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §13)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi,

w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności,

o których mowa w § 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 67 §6)
2015-07-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pouczenia, o którym mowa w § 2, zawierając

w nim informacje dotyczące praw i obowiązków obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym

o uprawnieniach określonych w § 1 oraz w art. 20 § 2 i art. 22

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 46 §7)
2015-07-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pouczenia, o którym mowa w § 1,

zawierając w nim w szczególności informacje o przysługujących zatrzymanemu uprawnieniach: do złożenia

oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrzymania, do korzystania z bezpłatnej pomocy

tłumacza, do przeglądania akt w zakresie dotyczącym przyczyn zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy

medycznej, jak również prawach wskazanych w § 1, 3–4 i 6, art. 47 § 1 oraz w art. 612 § 2 Kodeksu postępowania

karnego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 37b §3)
2014-11-09

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb udostępniania stronom, obrońcom,

pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w siedzibie sądu,

a obwinionemu pozbawionemu wolności – w administracji odpowiednego zakładu, oraz przekazywania im z akt sprawy

zapisu dźwięku z rozprawy, jak też wysokość opłaty za wydanie zapisu dźwięku z rozprawy na informatycznym

nośniku danych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 37a)
2014-11-09

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych

służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, sposób i tryb sporządzania zapisów dźwięku albo obrazu

i dźwięku, identyfikacji osób je sporządzających, sposób użycia systemu teleinformatycznego służącego do utrwalania

przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk do sporządzania protokołu

pisemnego, o którym mowa w art. 37 § 2 pkt 2, jak również sposób przechowywania tych zapisów oraz warunki i sposób

wprowadzenia zmiany wymaganej względami technicznymi lub zakresem czynności, z której sporządza się protokół

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2024 poz. 959
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(art. 9 ust.4)
2016-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2024 poz. 953
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

(art. 5 ust.2)
2022-02-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania oraz wzór informacji załączanej do faktury, o której mowa w ust. 1

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2024 poz. 953
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

(art. 2 ust.18)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2024 poz. 949
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

(art. 6 ust.4)
2024-10-28

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organizacje, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, po rozpatrzeniu wniosków ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących te same kategorie jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub regionalne organizacje samorządowe.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe