Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 2)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    

2)    sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 3)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    3)    szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 4)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże adaptacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 41 ust.2)
2022-07-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia ich przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 55a ust.2)
2023-01-28

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, o której mowa w art. 35a, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na uwadze konieczność zapewnienia wyrównania poziomów kwalifikacyjnych do wymogów unijnych.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
26Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23 ust.10)
2019-12-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23c)
2018-12-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 23a ust. 10 i 13 oraz art. 23b ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 23a ust. 9 i art. 23b ust. 9

 

 

Minister -Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.13)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób niszczenia przez Szefa ABW materiałów zawierających informacje, o których mowa w ust. 9, a także wzory niezbędnych druków, mając na uwadze rodzaj materiałów podlegających zniszczeniu.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
29Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.14)
2025-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania oceny bezpieczeństwa, mając na uwadze określenie czynności niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym dokonywanie uzgodnień, o których mowa w ust. 6.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
30Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32aa ust.9)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu ostrzegania, w szczególności określi czynności niezbędne do jego uruchomienia i utrzymania oraz wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 7, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa.

 

 

 

 

Minister -Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych
Otwarte - niezaległe
 
31Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32c ust.14)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania blokady dostępności oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
32Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 34a ust.15)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 78)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, wzór wniosku o mianowanie na stopień służbowy oraz wzór aktu mianowania na stopień, a także szczegółowe zasady i tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, ustalając sposób postępowania z wnioskiem o mianowanie i terminy mianowania na stopień.

 

 

 

Minister -Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych
Otwarte - niezaległe
 
34Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w ust. 1

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust.

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 4)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 5)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 6)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 7)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego

 

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane