Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 3)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w tym przepisy porządkowe obowiązujące kandydatów

podczas postępowania kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 2)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz sposób i tryb dokonywania zwrotu opłaty

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 1)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokonywania zgłoszenia oraz tryb przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 10 ust.10 pkt 2)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, tryb dokonywania

wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do

wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów

przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia

zawodowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 10 ust.10 pkt 1)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających

odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego,

a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 9 ust. 7

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 225 ust.4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań

i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę oraz terminy ich dostarczania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 225 ust.3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać

w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 222e ust.3)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać

w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 221)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 204 ust.4)
2013-02-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 179a ust.10)
2023-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu portfelowego, w szczególności treść i zakres informacji ujawnianych w prospekcie, mając na uwadze umożliwienie nabywcom certyfikatów inwestycyjnych dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty inwestycyjne.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169f ust.7)
2017-12-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie prowadzenia między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych współpracy w sposób pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169e ust.6 pkt 2)
2013-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169c ust.8 pkt 2)
2013-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2)  niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169c ust.8 pkt 1)
2013-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 4)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 3)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 2)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 1)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2024 poz. 1034
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 10)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

10) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych

instrumentów pochodnych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane