Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8541Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 31 ust.3)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8542Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 45)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportówsporządzanych przez Komisję

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8543Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 47 ust.5)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązkówarmatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobuzabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8544Dz.U. 2019 poz. 1205
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

(art. 5 ust.4)
2022-02-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i art. 3a, za wypadek przy pracy, kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8545Dz.U. 2019 poz. 1116
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

(art. 18 ust.2 pkt 2)
2013-11-23

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres informacji, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat oraz umożliwienie monitorowania i kontrolowania realizacji ustawy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8546Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 4 ust.4)
2006-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Minister ZdrowiaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
8547Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 8 ust.9)
2006-01-01

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia i edukacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki odbywania podyplomowego stażu zawodowego, tryb i czas jego odbywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8548Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 15 ust.2)
2006-01-01

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady, tryb i warunki uzyskiwania specjalizacji zawodowych przez psychologów, w tym tryb przeprowadzenia egzaminu państwowego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8549Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 16 ust.6)
2006-01-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Ekspertów oraz zasady wynagradzania jej członków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8550Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 16 ust.13)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być wykonane paszporty roślin, oraz sposób ich wypełniania,

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8551Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 16 ust.15f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rośliny, produkty roślinne

lub przedmioty, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania na podstawie ust. 15

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8552Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.4 pkt 1)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8553Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.4 pkt 2)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8554Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.4 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8555Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 1)
2014-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8556Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 2)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8557Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8558Dz.U. 2019 poz. 972
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(art. 95 ust.5 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz pozostałościami po tych próbkach

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8559Dz.U. 2019 poz. 955
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

(art. 8 ust.3)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, o których mowa w ust. 1, oraz maksymalne wysokości tych opłat

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8560Dz.U. 2019 poz. 915
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(art. 46)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności,

o których mowa w art. 45 ust. 1, mając na względzie zakres czynności podejmowanych przy ocenie wniosków

o rejestrację, zastrzeżeń do wniosków o rejestrację, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji oraz sprzeciwów,

o których mowa w art. 28.

 
Zamknięte - zrealizowane