Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8601Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 22 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji i odznaki oraz

sposób i tryb nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania

ilości pobrań dla celów nadania tej odznaki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8602Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 18 ust.6)
2017-04-29

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru,

o którym mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8603Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 11)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11)  wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8604Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 10)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8605Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 9)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9)   wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8606Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 8)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8607Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 7)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7)   wysokość opłaty za PESoz, uwzględniając koszty przeprowadzania PESoz, nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8608Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 6)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6)   szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania PESoz oraz jego dokumentowania, w tym skalę ocen ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, sposób przeliczania na ocenę liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, o którym mowa w art. 35 ust. 8, i średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 2, wzór karty zastrzeżeń, o której mowa w art. 35 ust. 5, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 41 ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8609Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 5)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5)   szczegółowy zakres danych dotyczących przebiegu szkolenia specjalizacyjnego zawartych w EKS, wraz ze wskazaniem danych wprowadzanych do EKS przez osobę odbywającą szkolenie specjalizacyjne, kierownika specjalizacji, jednostkę szkolącą i wojewodę lub danych przez nich potwierdzanych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8610Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 4)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4)   dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty i dziedziny ochrony zdrowia, w których ten tytuł można uzyskać

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8611Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 3)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3)   kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8612Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 2)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)   oznaczenia kodowe tytułów specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8613Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 1)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)    dziedziny ochrony zdrowia, w których można uzyskać tytuł specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8614Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8615Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 88 ust.6)
2017-10-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8616Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33n ust.19 pkt 3)
2019-09-23

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8617Dz.U. 2023 poz. 1330
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich

(art. 39 ust.2)
2019-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8618Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8619Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30t ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8620Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 6)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez kierownika specjalizacji

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone