Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 5)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek

i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania lub zastosowania u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe zasady współdziałania podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie pobierania, przechowywania

komórek, tkanek i narządów w celu ich wykorzystania do przeszczepienia lub zastosowania

u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8623Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w ust. 1, w których podejmowane będzie postępowanie

polegające na pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów lub

zastosowaniu u ludzi komórek lub tkanek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepiania

lub stosowania u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 27 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek wykonujących bezpośrednio czynności związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 22 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji i odznaki oraz

sposób i tryb nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania

ilości pobrań dla celów nadania tej odznaki

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 18 ust.6)
2017-04-29

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru,

o którym mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2c)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2c) wzór zawiadomienia do komisji bioetycznej i do Prezesa Urzędu o zakończeniu badania klinicznego, o którym mowa w art. 37ab

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2b)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2b) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody w zakresie zmian, o których mowa w art. 37x ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8631Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2a)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 2)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumentację, o której mowa w art. 37r ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8633Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37w pkt 1)
2018-10-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym, o którym mowa w art. 37r ust. 1, i do Prezesa Urzędu o rozpoczęcie badania klinicznego, o którym mowa w art. 37m ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13a)
2017-08-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8635Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 14)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

14) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, dla członków PKE

-– uwzględniając nakład pracy członków i przewodniczącego PKE i zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1, koszty przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienie bezstronności PKE i tego zespołu

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zb pkt 1)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8637Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 11)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11)  wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 48e ust.5)
2017-11-30

Minister właściwy do spraw zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program pilotażowy

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 10)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 506
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(art. 46 pkt 9)
2017-03-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9)   wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane