Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8621Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 39 §5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w § 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8622Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 43 §4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ podległy

lub nadzorowany do prowadzenia rejestru zastawów

 
Zamknięte - uchylone
 
8623Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8624Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów i innych dokumentów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8625Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8626Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 4)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8627Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8628Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 6)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8629Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 61b §4)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8630Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 67b §5)
2014-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8631Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 80a §5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania

z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8632Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 82 §7 pkt 1)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8633Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 82 §7 pkt 2)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8634Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 84 §2)
2024-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje informacji, ich formę, z uwzględnieniem formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposób przekazywania informacji przez sądy i komorników sądowych.

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8635Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 84a §6 pkt 1)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) okres przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych

– mając na względzie zapewnienie wykonywania obowiązków przez notariuszy i Krajową Radę Notarialną, jak również wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8636Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 84a §6 pkt 2)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób uiszczania i wysokość opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

– mając na względzie zapewnienie wykonywania obowiązków przez notariuszy i Krajową Radę Notarialną, jak również wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8637Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 86n §3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8638Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119 §2)
2012-08-16

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 §1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8639Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 1b)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość:

b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu uzasadnienia stanowiska zawartego

w opinii w indywidualnej sprawie, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania

uzasadnienia opinii, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności

kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych

przepisów, określa ustawa budżetowa

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8640Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 2)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem

tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego

zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

 
Zamknięte - zrealizowane