Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2018 poz. 708
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

(art. 10 ust.3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania konkursu, o którym
mowa w art. 6 i art. 9, w tym etapy i przebieg konkursów oraz tryb działania komisji konkursowych, o których mowa
w art. 6 i art. 9

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2018 poz. 708
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

(art. 13 ust.3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników

zespołów i specjalistów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 1)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady Instytutu oraz tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 2)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb działania Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 3)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków w posiedzeniach Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 28 ust.2)
2018-03-29

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość stypendiów

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 30 ust.6 pkt 1)
2018-03-29

 

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania wsparcia, a także istotne elementy wniosku o jego udzielenie

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2018 poz. 538
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 30 ust.6 pkt 2)
2018-03-29

 

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) istotne elementy umowy o wsparcie

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2018 poz. 295
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

(art. 6 ust.4)
2017-04-21

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności
 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2018 poz. 221
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

(art. 9a ust.5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencję płatniczą informacji, o których mowa w ust. 3

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2018 poz. 221
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

(art. 10 ust.5)
2019-09-01

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 1)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 2)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 1)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodnościMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór certyfikatu akredytacji OiBMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 25 ust.2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jedniostek certyfikujących oraz zadania tego organuMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 26 ust.5)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującąMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury
badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8659Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) terminy i tryb składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8660Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 4a ust.8 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę
Drogową Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone