Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2018 poz. 2269
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

(art. 18)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji miesięcznej oraz wzór deklaracji rocznej wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz pouczeniem podatnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 7 ust.7)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania wpisów i zmian
wpisów w Wykazie Produktów Biobójczych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8664Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 40 ust.4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz ośrodków toksykologicznych oraz
ich właściwość terytorialną

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8665Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 1)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowość informacji o zgłoszonym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8666Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 2)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór formularza zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8667Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 3)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór formularza raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8668Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób gromadzenia i archiwizowania danych o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
przez ośrodki toksykologiczne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 5)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
5) tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2018 poz. 2231
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 44 ust.11)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób naliczania opłat,
o których mowa w ust. 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) wniosku o wpis do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8672Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2) wniosku o dokonanie zmian w wykazie zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) wniosku o wykreślenie z wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 7 ust.2 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4) zaświadczenia o wpisie do wykazu zakładów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 13)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek administrujący spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8676Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 18 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo innych podmiotów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8677Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 25 ust.3)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, metody oznaczeń próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8678Dz.U. 2018 poz. 2223
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

(art. 30)
2018-08-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, między podmioty:

1) wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2,

2)wypłacajace ekwiwalent

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8679Dz.U. 2018 poz. 2193
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(art. 22)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w art. 19 ust. 6 wraz z objaśnienia co do sposobu jej wypełniania oraz terminu i miejsca składania

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8680Dz.U. 2018 poz. 2037
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 15a)
2011-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki przekazywania ewidencji

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone