Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3 pkt 6)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą, o której mowa w pkt 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
a) oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8664Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
b) oceny realizacji finansowanych zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8665Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8666Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8667Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 26 ust.3e pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji zadań, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8668Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 1)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8669Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28 ust.5 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8670Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8671Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 28a ust.8 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8672Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 29 ust.5)
2015-05-25

 Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 3 i 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8673Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 44 ust.2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom, o których mowa w art. 42 ust. 7, w tym szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej
oceny jakości ich działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, sposób przeprowadzania i dokumentowania
oceny oraz wzory kart oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8674Dz.U. 2017 poz. 2491
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

(art. 25 ust.5)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania

wniosków o badanie przypadków jednostkowych oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych

przypadków jednostkowych

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2017 poz. 2371
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

(art. 17 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1,
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8676Dz.U. 2017 poz. 2183
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

(art. 9b ust.1b)
2018-06-26

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8677Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22f)
2016-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8678Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22g)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, w tym w szczególności sposób potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony bezpłatnie przez pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 22b ust. 2a

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
8679Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 39 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o których mowa w ust. 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8680Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone