Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

2) podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 26 ust. 4 pkt 7, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, w zakresie

działalności objętej pozwoleniami wydanymi na podstawie przepisów ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

1)    banków tkanek i komórek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 6)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 26 ust.5 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37a ust.11)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 37c ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór karty doskonalenia zawodowego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8712Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8713Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8714Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8715Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8716Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 12e pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy samokształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8717Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 10)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia PERM oraz sposób uiszczania opłaty,

o której mowa w art. 10f ust. 6

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8718Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 9)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia PERM oraz sposób uiszczania

opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8719Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 8)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór świadectwa złożenia PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8720Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy narządów oraz sposób

oznaczania narządów za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane