Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na działalność jednostek naukowych lub
uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających
informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej
Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji
naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8722Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych
posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C oraz rodzaje tych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8723Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb rozliczania przyznanych środków finansowych
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8724Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.7a pkt 6)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych oraz
w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania przyznanych środków finansowych wraz
z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8725Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.8)
2010-10-02

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na cele określone w ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8726Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20,
w tym:
a) tryb oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8727Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20,
w tym:
b) tryb oceny realizacji zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8728Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie inwestycji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8729Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.1 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji inwestycji wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych
kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8730Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w art. 20, w tym:
a) przeznaczenie pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8731Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w art. 20, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8732Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób kumulowania pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8733Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) maksymalne wielkości pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8734Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 4)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) maksymalną intensywność pomocy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8735Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 22b ust.2 pkt 5)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym
i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8736Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1a)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
a) oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8737Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
b) oceny realizacji finansowanych zadań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8738Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 1c)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone
w ust. 1, w tym tryb:
c) rozliczania przyznanych środków finansowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8739Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 2)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8740Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków
finansowych, zawierających informacje o realizacji współpracy naukowej z zagranicą wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone