Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 168 ust.9)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki organizacyjne do tego właściwe

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 191)
2024-06-17

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, szczegółowe warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a także dokument przyjęcia i zdania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, mając na względzie zapewnienie sprawności postępowania w sprawach dotyczących przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz terminowości uiszczania opłat ponoszonych przez funkcjonariusza z tytułu zajmowania kwatery tymczasowej.

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
8723Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 195a ust.6)
2022-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając odległość miejsca zamieszkania od miejsca pełnienia służby, konieczność zachowania rocznego i maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w art. 272a ust. 1, oraz liczbę funkcjonariuszy uprawnionych do ryczałtu

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 1)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 2)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze

rozporządzenia:

2) sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 3)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb zwiększenia funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 60h

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 4)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg ​

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 213 ust.3)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość pomocy w zależności od poziomu kształcenia i typu szkoły.

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym oraz wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym, mając na względzie potrzebę zapewnienia rzetelności i sprawności prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 1)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 2)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb wycofywania psa służbowego z użycia

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 3)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-bowych i psów służbowych wycofanych z użycia

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 4)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 5)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 6)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-wego lub psa służbowego wycofanego z użycia

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 7)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 8)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 264l pkt 9)
2021-12-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

9) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2023 poz. 1689
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 17)
2015-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2023 poz. 1689
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 113k)
2023-11-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i wnioskiem o obniżenie kary pieniężnej złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą, mając na uwadze kategorię podmiotu składającego wniosek i konieczność zapewnienia rzetelnej oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 113b ust. 1 i art. 113c ust. 1, oraz właściwego zakwalifikowania wniosku.

 

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Otwarte - zaległe