Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 27 ust.6)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek wykonujących bezpośrednio czynności związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepiania

lub stosowania u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w ust. 1, w których podejmowane będzie postępowanie

polegające na pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów lub

zastosowaniu u ludzi komórek lub tkanek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe zasady współdziałania podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie pobierania, przechowywania

komórek, tkanek i narządów w celu ich wykorzystania do przeszczepienia lub zastosowania

u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 36 ust.7 pkt 5)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek

i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania lub zastosowania u ludzi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek

oraz sposób oznaczania komórek lub tkanek – w postaci zastosowania jednolitego kodu europejskiego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek

oraz sposób oznaczania komórek lub tkanek – bez zastosowania jednolitego kodu europejskiego – w przypadkach,

o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy narządów oraz sposób

oznaczania narządów za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37e pkt 4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 37c ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2019 poz. 1405
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 37a ust.11)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 1)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

1)    banków tkanek i komórek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 2)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

2) podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 26 ust. 4 pkt 7, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, w zakresie

działalności objętej pozwoleniami wydanymi na podstawie przepisów ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 1185
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

(art. 35 ust.11 pkt 3)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli:

3)    ośrodków kwalifikujących, w zakresie spełnienia wymagań określonych ustawą i przepisami wydanymi na podstawie art. 16c ust. 10

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32b ust.5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty diagnostyki i leczenia

onkologicznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8756Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy

zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 3)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu

systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia,

o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane