Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 58 pkt 1d)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczania:

 d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 58 pkt 2)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 58 pkt 3)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) metodę proporcjonalną określania ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, o której mowa w art. 26 ust. 2, art. 33 ust. 2, art. 41 ust. 2 i art. 54 ust. 2

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 108 ust.9g)
2017-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 13 ust.5 pkt 1)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 1a)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1)  sposoby obliczenia:

a) kwoty różnicy ceny przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorcę końcowego, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 13 ust.5 pkt 2)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 13 ust.5 pkt 3)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 4)
2019-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

4) innych niż wymienione w pkt 1-3

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2016 poz. 266
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

(art. 38a)
2016-10-01

W celu wykonania przepisów art. 12b ustawy, o której mowa w art. 3 oraz art. 20a ustawy, o której mowa w art. 16 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2016 poz. 925
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(art. 12 ust.5)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej
w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2016 poz. 2012
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2017-04-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1a)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

a) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1b)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

b) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu medycznego

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 1c)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

c) jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 2)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 2) rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 13 ust.5 pkt 4)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 5)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 5) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust.1, oraz tryb i termin ich przekazania

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 1aa)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczenia: 

aa) rekompensaty finansowej przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane