Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8781Dz.U. 2017 poz. 1868
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(art. 72b ust.2 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu
związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8782Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 1)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
1) dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu  doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8783Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 2)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
2) wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8784Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 3)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
3) skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek organizacyjnych przeprowadzających
przewody doktorskie lub postępowanie o nadanie tytułu profesora

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8785Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 4)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
4) możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8786Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 5)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
5) wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8787Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 6)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
6) sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym będących pracami zbiorowymi, a także podejmowania
uchwał o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8788Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 7)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
7) niezbędne elementy dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8789Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 8)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
8) maksymalną wysokość opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz ich duplikatów
i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, nieprzekraczającą kosztów sporządzenia tych dokumentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8790Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 9)
2018-02-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
9) sposób i tryb legalizacji dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty za ich legalizację

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8791Dz.U. 2017 poz. 1789
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art. 31 pkt 10)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności:
10) sposób ogłaszania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego informacji o nadanych stopniach
doktora i doktora habilitowanego oraz zakres tych informacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
8792Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 1)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8793Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 2)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy
egzamin

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8794Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 3a)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania dodatkowego egzaminu, w tym:
a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania, kierując się potrzebą zapewnienia
udziału w komisji egzaminacyjnej co najmniej trzech osób z odpowiednią wiedzą teoretyczną i doświadczeniem
praktycznym w zakresie objętym egzaminem oraz potrzebą zapewnienia obiektywnego działania komisji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8795Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 3b)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania dodatkowego egzaminu, w tym:
b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminu, kierując się potrzebą sprawnego
i obiektywnego przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienia, aby egzaminy obejmowały część teoretyczną i część
praktyczną, a także potrzebą zapewnienia przez jednostkę oceniającą personel wyposażenia technicznego umożliwiającego
przeprowadzenie egzaminu w części praktycznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8796Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 4)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) zakresy tematyczne dodatkowego egzaminu, uwzględniając minimalne wymagania zawarte w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji
osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów
chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także
certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28);

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8797Dz.U. 2017 poz. 1567
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.7 pkt 5)
2017-09-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określającego
zakres złożonego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8798Dz.U. 2017 poz. 1566
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2c)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

Otwarte - niezaległe
 
8799Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 1)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodaki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, a także na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8800Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 2)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane