Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów
procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3) kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 11 ust.10)
2014-01-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 2)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2)sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej stopy zwrotu
otwartego funduszu emerytalnego oraz sposób i termin przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji
o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2013 poz. 1645
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

(art. 26 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1a)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: a) zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 2)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zmiany cech lotniska, Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 6)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotniskMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8817Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia,  1. szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2013 poz. 1155
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 33 ust.5)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2013 poz. 984
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(art. 29)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2013 poz. 827
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.6)
2014-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej,
jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane