Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8901Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 pkt 1)
2019-10-28

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub art. 187 pkt 1 lit. a, dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzy-maniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzy-tu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8902Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 pkt 2)
2019-10-28

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 188 ust. 1a pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, zgodnie z prawem

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8903Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8904Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i szczegółowe wymogi

techniczne dotyczące tych fotografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8905Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8906Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8907Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 204 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8908Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 211 ust.5)
2023-06-24

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając ich wiarygodność i dostępność egzaminu w celu uzyskania poświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8909Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 1)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8910Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 2)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

UE i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące tych fotografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8911Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 3)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8912Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 4)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8913Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 222 ust.1 pkt 5)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8914Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 236 ust.2)
2023-04-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, obywatelstwa, w przypadku posiadania których nie pobiera się od cudzoziemca opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, mając na uwadze potrzeby polskiej polityki migracyjnej, sytuację prawną i faktyczną cudzoziemców, którzy nie mogą zwrócić się do organów władzy publicznej państwa, którego są obywatelami, w celu uzyskania dokumentów podróży, oraz znaczenie dla interesu Rzeczypospolitej Polskiej niepobierania od cudzoziemców posiadających określone obywatelstwa opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8915Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 1)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu

podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

oraz za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8916Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 2)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8917Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 3)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8918Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 239 ust.1 pkt 4)
2022-07-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla

cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku

zawinionej ich utraty albo zawinionego ich zniszczenia

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8919Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 252a ust.2 pkt 1)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) obywatelstwa, których posiadanie uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu po-

dróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8920Dz.U. 2024 poz. 769
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 252a ust.2 pkt 2)
2023-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) okres, w którym cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

w przypadku, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane