Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 136n pkt 2)
2021-12-21

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin ważności upoważnienia i atestu, o których mowa w art. 136b ust. 3, oraz sposób ich przedłużania

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8942Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137 ust.1 pkt 2)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8943Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 224 ust.4 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób postępowania przy wydawaniu legitymacji, a także warunki i tryb jej wymiany, zwrotu oraz unieważniania

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8944Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 659 ust.14 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób określania kosztów, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8945Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 295 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb postępowania w zakresie przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 293 ust. 1, sposób ustalania wysokości dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego dla celów przyznania tych świadczeń, sposób korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 293 ust. 1 pkt 3 i 4, wysokość świadczeń, o których mowa w art. 293 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz terminy wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 293 ust. 1 pkt 1 i 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8946Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 379 pkt 2c)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb osadzania żołnierza w izbie zatrzymań, w tym:

c) czynności dokonywane przez obsługę izby zatrzymań wobec osadzonych żołnierzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8947Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 379 pkt 2b)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb osadzania żołnierza w izbie zatrzymań, w tym:

b) tryb przyjęcia żołnierza doprowadzonego do izby zatrzymań i postępowania w razie jego nieprzyjęcia do izby zatrzymań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8948Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 379 pkt 2a)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb osadzania żołnierza w izbie zatrzymań, w tym:

a) tryb doprowadzania do izby zatrzymań żołnierza, w stosunku do którego zostało wydane postanowienie o osadzeniu w izbie zatrzymań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8949Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 673 ust.3 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb nadawania Medalu za zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8950Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 504 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb łącznego powierzania żołnierzom mienia, o którym mowa w art. 502 ust. 1, rodzaje mienia, które może być łącznie powierzane żołnierzom, oraz tryb zawierania i rozwiązywania umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, oraz wzór tej umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8951Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132o ust.10 pkt 2)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8952Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 323 ust.10 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8953Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 78 ust.7 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania wpisów w karcie i na tabliczce tożsamości oraz tryb i organy właściwe do ich deponowania, wydawania i ewidencjonowania

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności i jednolitości postępowania w sprawie wydawania kart

i tabliczek, ich ewidencjonowania, wymiany i zwrotu, a także rodzaj karty i tabliczki tożsamości w zależności od

przypadku ich wydania, a także konieczność zapewnienia jednolitego stosowania wzoru rozkazu wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 429 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje odznak honorowych, tytułów honorowych oraz honorowej broni białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 137b ust.4 pkt 2)
2014-12-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje i normy uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8956Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8957Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 270 ust.2 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8958Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 167 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki i sposób postępowania w zakresie wzywania żołnierzy zwolnionych przedterminowo z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do odbycia pozostałego okresu tej służby, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8959Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 103 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) przebieg służby, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących tę służbę, w tym wzór arkusza opinii oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem z tej służby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8960Dz.U. 2023 poz. 755
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9b ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane