Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 181 ust.1 pkt 4)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób sporządzania kolejnych egzemplarzy dyplomów w językach obcych w postaci elektronicznej

– mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
9042Dz.U. 2020 poz. 1291
Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

(art. 14b ust.3)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzór dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” obowiązujących w trakcie odbywania stażu podyplomowego rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
9043Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty, o której mowa w art. 16pb ust. 1

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9044Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób i tryb składania PEM oraz ustalania jego wyników

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9045Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 3)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór świadectwa złożenia PEM

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9046Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 4)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia PEM oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16ph ust. 4

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9047Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16pi ust.1 pkt 5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia PEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9048Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 19 ust.5)
2024-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9049Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 181 ust.1 pkt 5)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób dokonywania sprostowań w dyplomach i zmian danych osobowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i aktualności informacji zawartych w dyplomie doktorskim i dyplomie habilitacyjnym

– mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie doku-

mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
9050Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 181 ust.1 pkt 6)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności, mając na uwadze potrzebę poświadczenia statusu doktoranta

– mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
9051Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 181 ust.1 pkt 7)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a, przeznaczonych do obrotu prawnego

z zagranicą, mając na uwadze szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

– mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę poświadczenia

statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat do kosztów, a także szczególne znaczenie doku-

mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - niezaległe
 
9052Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 2)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9053Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28i pkt 3)
2021-01-01

Art. 28i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) oświadczenia, o którym mowa w art. 28s ust. 1

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - uchylone
 
9054Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41b ust.5)
2022-12-15

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 3)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9056Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 4)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.”

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9057Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 5)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9058Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 176 ust.3)
2022-01-01

 Rada Ministrów określi corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9059Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 6)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób noszenia odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

Otwarte - niezaległe
 
9060Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 36b ust.21)
2023-08-25

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może określić, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa zdrowia, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami stosowanymi w pozostałych państwach członkowskich

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe