Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2023 poz. 1772
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(art. 12d)
2023-02-15

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosków, zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych wniosków oraz potrzebę ujednolicenia ich formy.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2023 poz. 1772
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(art. 16)
2022-09-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty

i wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2023 poz. 1772
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(art. 24 ust.29)
2022-12-19

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2023 poz. 1772
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(art. 26 ust.24)
2023-01-05

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, a także zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 10 ust.5)
2007-02-24

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
106Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 1)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wzór zgłoszenia prac geodezyjnych

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wzór zgłoszenia prac kartograficznych

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
108Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 3)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 4)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 3)
2015-01-13

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 6)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania,

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 7)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 8)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 9)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 11)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1a)
2021-08-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 24b ust.4)
2010-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 26 ust.2)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 27 ust.5)
2021-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane