Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 1)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego, o których mowa w art. 265 ust. 2

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 2)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

2) sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 3)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

3) sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 4)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób powoływania i działania komisji przetargowej

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 5)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

5) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 266 pkt 6)
2020-03-21

 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

6) sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 277 ust.1 )
2025-10-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 274 oraz w art. 275 ust. 20-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej, o których mowa w art. 291

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 292 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 304 ust.2)
2018-09-20

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

1) określi śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, o których mowa w art. 306 ust. 1, oraz przyporządkuje te drogi wodne i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

2) określi jednostkowe stawki należności za:

a) żeglugę pustych statków towarowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

2) określi jednostkowe stawki należności za:

 b) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2c)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

2) określi jednostkowe stawki należności za:

  c) przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2d tiret 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

2) określi jednostkowe stawki należności za:

   d) za korzystanie ze śluz lub pochylni:

 - za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 700 do 1900

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 2d tiret 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

2) określi jednostkowe stawki należności za:

   d) za korzystanie ze śluz lub pochylni:

 - za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 1900 do 700

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 312 ust.2 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze rozporządzenia: 

3) określi wzór formularza do składania deklaracji, o której mowa w art. 310 ust. 1.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 321)
2027-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz wart. 61, oraz powszechnym charakterem tego planu.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
119Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 1)
2018-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

1) szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 2)
2018-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

2) zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane