Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 2)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 3)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2023 poz. 343
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(art. 36 ust.5)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 3)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

3)   sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2022 poz. 403
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28zf ust.5)
2023-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia oraz szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia, o którym mowa w art. 28zp ust. 4, dla działań określonych w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - uchylone
 
106Dz.U. 2023 poz. 285
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 52 ust.5)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z usług metodologię ustalania opłat, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2023 poz. 285
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 3)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wnoszenia reklamacji

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2023 poz. 285
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 4)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

4) termin wnoszenia reklamacji

 

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 1)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat,

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2020 poz. 2173
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 8 ust.2 pkt 1)
2020-03-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, właściwy do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2023 poz. 973
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 2)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

2)   regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji;

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2022 poz. 403
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28zg ust.6)
2023-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia dla działań określonych w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - uchylone
 
114Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 4)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2022 poz. 1309
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11i pkt 1)
2021-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2022 poz. 1309
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11i pkt 2)
2021-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb rozliczania dotacji budżetowej, o której mowa w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2021 poz. 2389
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

(art. 6)
2021-12-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk.

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2022 poz. 1309
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 5f ust.5 pkt 1)
2022-02-03

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2023 poz. 285
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2d)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

d) maksymalny czas przechowywania przez operatora wyznaczonego przesyłek listowych nadanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach publicznej usługi hybrydowej

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2023 poz. 1737
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

(art. 21)
2023-09-14

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i sposób przyznawania i rozliczania dotacji, a także szczegółowy zakres danych i informacji ujętych we wniosku o dotację, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności wypłacania świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych, na finansowanie których będzie przyznana dotacja.

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - zaległe