Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 64b pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 64a ust. 1

 

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
102Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 64b pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 64 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz jej zakres

 

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
103Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 63 ust.7 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące:

2) instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 63 ust.7 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące:

1) procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 59b pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 59a ust. 1

 

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
106Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 59b pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 59 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz jej zakres

 

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
107Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 56 ust.3)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2024 poz. 1004
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

(art. 54 ust.6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej, o których mowa w ust. 4

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 95i §6)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia,

sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 92a §7)
2018-04-09

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra Sprawiedliwości i podmiotów wymienionych w § 1 o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 76 §6)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 75)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, organizację aplikacji notarialnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 74 §19)
2014-08-24

 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 17

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 74 §18 pkt 3)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 74 §18 pkt 2)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz ich przygotowania, przechowywania i przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zadań na egzamin notarialny

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 74 §18 pkt 1)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób działania zespołu,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 41a §4)
2015-11-18

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 1

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 7 §3)
2015-11-18

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom należności, o których mowa w § 2, a także ich zwrotu oraz sposób prowadzenia ich ewidencji przez notariusza i czas jej przechowywania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2024 poz. 986
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 85y ust.10)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z rejestru

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2024 poz. 986
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 85v)
2016-05-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane