Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2023 poz. 700
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(art. 10b ust.6)
2024-05-20

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elementów potwierdzających autentyczność, o których mowa w art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/576, w przypadku zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu identyfikowalności.

Otwarte - niezaległe
 
162Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 2)
2025-07-07

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 4)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 5)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2023 poz. 1284
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 6)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

6)    rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzu ust.9)
2020-12-30

art. 15 zzu 10h ust. 9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28i pkt 1)
2021-01-01

Art. 28i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - uchylone
 
168Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28i pkt 3)
2021-01-01

Art. 28i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) oświadczenia, o którym mowa w art. 28s ust. 1

 

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - uchylone
 
169Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 1)
2019-09-01

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67c §15)
2014-05-21

Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 1)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych
 

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 2)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 3)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki i tryb wypłacania środków, o których mowa w pkt 1 i 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 4)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb rozliczania środków, o których mowa w pkt 1 i 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 5)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanych środków

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 2)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb przyznawania i wypłacania świadczenia, o którym mowa w ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 1)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1
 

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 3)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb rozliczania dotacji budżetowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 4)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane