Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8581Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51b ust.13 pkt 3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wymagania dotyczące przeprowadzanej przez wytwórcę produktów leczniczych oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych wykorzystywanych do wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w celu ustalenia ryzyka i zastosowania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odpowiednich do stwierdzonego ryzyka, mając na względzie rodzaj substancji pomocniczych oraz zapewnienie ich odpowiedniej jakości

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8582Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51j ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzania inspekcji, o których mowa w art. 51i ust. 1-3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8583Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 1)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia rejestru wytwórców substancji czynnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8584Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 2)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmian w rejestrze i skreśleń z rejestru, a także tryb udostępniania informacji zawartych w rejestrze

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8585Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmiany w rejestrze lub skreślenia z rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8586Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 51k ust.11 pkt 4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8587Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 68 ust.3a)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8588Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 71a ust.5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym

oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8589Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 73i ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 73h ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8590Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 75 ust.6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8591Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 76d ust.4)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 76c ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8592Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.2)
2022-05-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8593Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.3)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i zakres przekazywania danych zawartych w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8594Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych przekazywanych w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, sposób i format ich przekazywania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8595Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 79)
2015-02-08

Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8596Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 1)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób realizacji zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8597Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 2)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8598Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 3)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8599Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 4)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 4) wzór zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8600Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane