Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 103 ust.5)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą, w tym:

1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników parków narodowych,

2) inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składniki wynagrodzenia i ich kwoty, uzasadnione zwłaszcza pełnieniem określonej funkcji lub zajmowaniem określonego stanowiska, szczególnymi właściwościami pracy, warunkami wykonywanej pracy oraz kwalifikacjami zawodowymi pracowników

- uwzględniając specyfikę i charakter pracy pracowników parków narodowych.

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 103 ust.4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą doboru w Służbach Parków Narodowych osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych, z uwzględnieniem wykształcenia i stażu pracy.

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2021 poz. 306
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 19 ust.2a)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej

pracownika Inspekcji oraz rodzaje zabezpieczeń tej legitymacji przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie potrzebę zapewnienia identyfikacji pracowników Inspekcji uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji, a także zastosowanie takich zabezpieczeń tej legitymacji, które uniemożliwią jej przerobienie lub podrobienie

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8726Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 33 ust.2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8728Dz.U. 2024 poz. 295
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(art. 10 ust.4 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres informacji, o której mowa w ust. 3a pkt 3, oraz sposób jej przekazywania

- uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8729Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6f ust.2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8730Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6d ust.8 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek, o którym mowa w ust. 1

– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6d ust.8 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6d ust.7)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w nim danych niezbędnych do przekazania podmiotowi uprawnio-nemu 1,5% należnego podatku rolnego, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika i właściwego organu podatkowego, do którego jest składany ten wniosek, oraz poprawne przekazanie kwoty 1,5% należnego podatku rolnego.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2024 poz. 334
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 179b §2)
2024-01-01

Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, sąd apelacyjny właściwy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w § 1, oraz określić rodzaj należności pieniężnych, które będą obsługiwane przy użyciu tego rachunku, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne sądu apelacyjnego.

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8734Dz.U. 2024 poz. 243
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 53a ust.7)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2022 poz. 2243
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku

(art. 5 ust.8)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2024-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 53 ust.4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej, uwzględniając zakres ich zadań.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8738Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 41 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób przeprowadzenia procedury oceniającej, w tym zakres planu przeglądu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości i przejrzystości oceny spełniania warunków udzielenia akredytacji

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8739Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
8740Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 41 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór certyfikatu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości wydawania tych certyfikatów

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe