Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności
określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych
do obrotu przez organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 724Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(art. 48a ust.6)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-10-03
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót